Otázka: Možnosti:
21. Oddílový pomezní rozhodčí si v průběhu utkání
 1. mohou z vlastní iniciativy o poločasové přestávce vyměnit strany
 2. nevymě'nují strany, pokud jim to nenařídí delegát svazu
 3. nevyměňují strany, pokud jim to rozhodčí o poločasové přestávce nenařídí
 4. zásadně nevyměňují strany
22. Tzv. zvýrazněnou signalizaci použije asistent rozhodčího
 1. pouze v souvislosti s dosažením branky, které nemusel rozhodčí zaznamenat
 2. pouze v souvislosti s dosažením branky nebo vyloučením hráče
 3. v situacích,  kdy si to rozhodčí dohodnou v zásadách spolupráce
 4. v mimořádně závažných situacích, které nesnesou odkladu
23. Rozhodčí musí dbát, aby náhradníci rozcvičující se mimo hrací plochu
 1. neopouštěli vlastní technickou zónu
 2. nerušili asistenty rozhodčího při výkonu funkce
 3. respektovali pokyny funkcionářů svého družstva
 4. měli na sobě oblečen dres svého družstva
24. Brankové tyče nesmí mít průřez
 1. čtverce
 2. obdélníku
 3. půlkruhu
 4. elipsy
25. Skluz zezadu, kterým byla ohrožena bezpečnost soupeře, posoudí rozhodčí jako...
 1. surovou hru
 2. hrubé nesportovní chování
 3. nesportovní chování
 4. přestupek zvlášť vyjmenovaný v části D pravidla XII.
26. Hráč nastavil nohu podrážkou kopačky proti noze soupeře. Ke kontaktu nedošlo. Rozhodčí situaci
 1. posoudil jako šlapák a nařídil PVK nebo PK
 2. posoudil jako nebezpečnou hru a nařídil NVK
 3. posoudí jako nesportovní chování, udělí ŽK a nařídí NVK
 4. nemůže trestat. Pravidla nebyla porušena.
27. Rozhodčí se při řízení utkání zranil, utkání přerušil a oznámil, že utkání nemůže dál řídit
 1. oběma kapitánům
 2. svým asistentům
 3. oběma kapitánům, oběma asistentům a  oběma vedoucím družstev
 4. trenérům, hlavnímu pořadateli a oběma kapitánům
28. Utkání řídil kvalifikovaný rozhodčí, který však nebyl k utkání delegován. Náhodou se přišel na utkání podívat a když zjistil, že se delegovaný rozhodčí nedostavil, utkání odřídil. Za odeslání zápisu o utkání v tomto případě odpovídá
 1. pořádající oddíl
 2. oba soupeři
 3. hlavní pořadatel utkání
 4. rozhodčí
29. Za držení soupeře se považuje, jestliže
 1. hráč zahákuje nohy soupeře zezadu
 2. hráč postrčí soupeře ve výskoku nataženou rukou
 3. hráče se opře ve výskoku rukama o stojícího soupeře
 4. hráč s rozběhem vrazí do soupeře a odstaví ho od míče
30. Za udeření soupeře se nepovažuje
 1. udeření soupeře kolenem
 2. úmyslné prudké udeření míčem při provádění vhazování
 3. udeření soupeře hlavou
 4. udeření souupeře loktem